THẾ GIỚI TÀI SẢN

Chúng tôi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quản trị công ty toàn cầu cao nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của mình, bao gồm các chính sách, thủ tục và hướng dẫn về đạo đức, hoạt động, kiểm soát tài chính, báo cáo và quản lý rủi ro. Chúng tôi cố gắng áp dụng những phương pháp này không chỉ trong công ty của chúng tôi, mà còn ở các công ty mà chúng tôi đầu tư.

♦ Quản lý rủi ro là một yếu tố quan trọng trong chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty và là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của công ty. Chúng tôi có các chuyên gia tận tâm thực hiện các phân tích và dự báo chiến lược về kinh tế và chính trị, tạo cơ sở cho các chiến lược đầu tư và điều hành trong toàn công ty. Rủi ro được quản lý ở cấp độ đầu tư, danh mục đầu tư và nhóm thông qua các quy trình quản lý rủi ro toàn doanh nghiệp.

♦ Chúng tôi tin rằng việc áp dụng các chính sách quản trị công ty toàn diện là rất quan trọng để đảm bảo khách hàng, các bên liên quan và thị trường tin tưởng vào cái tên Thế Giới Tài Sản.