THẾ GIỚI TÀI SẢN

♦ Tại THẾ GIỚI TÀI SẢN, sứ mệnh của chúng tôi là đóng một vai trò trong quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra của Việt Nam và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi làm điều đó bằng cách tận dụng kiến ​​thức sâu rộng, mạng lưới và sự sáng tạo của mình để xác định và tận dụng nhiều cơ hội đang xuất hiện ở Việt Nam. Đầu tư có trách nhiệm là điều chúng tôi luôn cố gắng đạt được và các quy trình nội bộ của chúng tôi kết hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị  vào các quyết định đầu tư, để quản lý rủi ro tốt hơn và tạo ra lợi nhuận bền vững, lâu dài.

THẾ GIỚI TÀI SẢN, Chúng tôi công khai cam kết áp dụng và thực hiện các Nguyên tắc mà chúng tôi tin rằng vì lợi ích lâu dài tốt nhất của các nhà đầu tư của chúng tôi, đồng thời góp phần tạo ra một thị trường đầu tư theo định hướng dài hạn, minh bạch, bền vững và được quản lý tốt hơn.

CÁC NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ CÓ TRÁCH NHIỆM

♦ Chúng tôi sẽ kết hợp vào quá trình phân tích cơ hội và ra quyết định đầu tư. Công cụ đầu tư của chúng tôi đã kết hợp các tiêu chí đảm bảo để đánh giá và giám sát những rủi ro  như một phần của quy trình thẩm định của chúng tôi. Các nhà quản lý danh mục đầu tư của chúng tôi cũng tích cực trong việc phân tích các tác động tiềm ẩn của các vấn đề khi đưa ra quyết định đầu tư. Cách tiếp cận này cũng là một chìa khóa để phát triển sự hiểu biết của chúng tôi về công ty danh mục đầu tư.

♦ Chúng tôi sẽ là chủ sở hữu tích cực và kết hợp vào các chính sách và thông lệ về quyền sở hữu của chúng tôi. Với quyền biểu quyết và tầm ảnh hưởng của chúng tôi với tư cách là nhà đầu tư, chúng tôi thường đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện quản trị của các công ty mà chúng tôi đầu tư. 

♦ Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc chấp nhận và thực hiện các Nguyên tắc trong ngành đầu tư

♦ Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để nâng cao hiệu quả của chúng tôi trong việc thực hiện các Nguyên tắc. 

♦ Chúng tôi cộng tác với các diễn đàn và nền tảng bên ngoài để chia sẻ các công cụ, tài nguyên tổng hợp và sử dụng báo cáo của nhà đầu tư như một nguồn học tập.

♦ Chúng tôi sẽ báo cáo về các hoạt động của mình và tiến trình thực hiện các Nguyên tắc. Với tư cách là một bên ký kết với các cổ đông và nhà đầu tư, chúng tôi phải báo cáo hàng năm về các hoạt động đầu tư có trách nhiệm của mình.